خانه اخبار تغییر پرچم آتوسا پورکاشیان، استاد بزرگ شطرنج ایران به آمریکا