خانه اخبار طارمی؛ دهمین گلزن برتر جهان در سال ۲۰۲۲