خانه اخبار احراز هویت برای ثبت، تمدید IR اجباری خواهد شد