خانه اخبار دستمزد فغانی و داوران ایرانی در جام جهانی چقدر بود؟