خانه اخبار پله، اسطوره فوتبال جهان در شرایط مساعدی نیست