خانه اخبار تعداد کاربران روزانه ChatGPT از 10 میلیون نفر عبور کرد