خانه اخبار در مجلس تصویب شد؛ کارگران ساختمانی بیمه می‌شوند