خانه سفر و گردشگری مسجد سید اصفهان ؛ تاریخچه و تصاویر