خانه تکنولوژی آغاز پولی شدن توییتر، کابوس کاربران ایرانی به حقیقت پیوست