خانه خواندنی نگهداری عروس هلندی، غذا و معنی رفتارهای عروس هلندی