خانه خواندنی در چه مواردی گواهینامه رانندگی ضبط می شود؟