خانه مد و استایل 6 نوع پارچه که می توان با پارچه کرپ باربی ترکیب کرد!